top of page

Mikä on kiltakoulut?

Kiltakoulut-toimintamallissa aktiiviset ammatin opiskelijat hankkivat digivälineitä ja mediaa hyödyntäen vahvan ammattitaidon ja työelämävalmiudet käytännön työtehtävissä. Yrittäjämäinen asenne uuden oppimiseen ja toimeen tarttumiseen vievät pitkälle. Tiimityö- ja työnopastustaidot ovat kohdallaan, ja oppimaan oppiessa hankitut taidot havainnoida, dokumentoida ja reflektoida omaa tekemistä tukevat ammattitaidon kasvua vielä työurankin aikana. Ammattitaitoon sisältyvien osa-alueiden tiedon, taidon ja asenteen kehittyminen jatkuu läpi koko elämän ja ne hyödyttävät opiskelijaa myös tulevaisuudessa entistä todennäköisemmin tapahtuvissa alan vaihdoissa ja osaamisen laajentamisessa.

Mitä uutta kiltakouluissa?

Ammatillisen koulutuksen reformin mukaiset toimintamallit ja rakenteet sopivat hyvin yhteen Kiltakoulujen kanssa. Rakenteiden ja työjärjestysten jäykkyydet vähenevät, jolloin opiskelijoiden yksilölliset ominaisuudet ja tarpeet voidaan entistä paremmin huomioida opintoja poluttaessa.


Ammatillisen koulutuksen reformin myötä tapahtuva ryhmämuotoisen koulutuksen väheneminen on vaatinut myös toimintamallin päivittämistä. Olemme v. 2017 aikana muokanneet Kiltakouluja siten, että kiltamainen toiminta on mahdollista ja sujuvaa ammatillisen koulutuksen reformin jälkeenkin. Esim. ammatillisten opiskelijatutorien yksilölliset polut järjestetään siten, että he ovat paikalla aloittavien opiskelijoiden saapuessa opintoihin. YTO-integroinneissa on monessa oppilaitoksessa otettu iso harppaus eteen päin. Uusia oppilaitoksia on tullut mukaan verkostoon ja kiltoja syntynyt. Toiminta jatkuu ja verkosto pyrkii kokoontumaan vähintään kerran vuodessa.

Opettajuuden muutos
Kiltaopen osaamisen portaat
Valikoituja, hyväksi koettuja oppimismenetelmiä
Opettajasta kiltaopeksi

Työelämälähtöisessä oppimisessa opettajalla on monenlaisia rooleja, joista vain harva liittyy perinteiseen mielikuvaan opettajuudesta. Isoimpia mullistuksia on opettajien tiimityön lisääntymen. Työt kannattaa jakaa siten, että jokaisen vahvuuksia käytetään kokonaisuuden hyväksi. Rohkeutta tarvitaan siihen, että uskaltaa hypätä tutuimman substanssiosaamisensa ulkopuolelle, nauhoittaa omat kalvosulkeisensa videolta katsottavaksi ja siirtyä ohjaamaan kaikenlaisen osaamisen karttumista. Monessa oppilaitoksessa opettajien ohjausosaaminen nähdään tärkeimpänä osaamisen kehittämiskohteena.


Opettaja osaa kohdata opiskelijan ja nähdä hänen vahvuutensa jo opintojen alkuvaiheen HOKS-keskustelussa. Hän tunnistaa jo olemassa olevan osaamisen ja antaa opiskelijan edetä siinä suoraan näyttöön. Hän saa opiskelijan näkemään unelmansa ja hahmottaa, millaiseen työpaikkaan ja -uralle opiskelija voi kasvaa. Hän hyödyntää tätä näkemystä etsiessään toisilleen sopivia opiskelija-työpaikka -pareja ja poluttaa opiskelijoita koulutus- ja oppisopimukseen juuri sopiville työpaikoille. Opettaja osaa pitää kokonaisuuden hanskassa, jotta opinnosta tulee uraa tukeva.


Opettaja hyödyntää ryhmässä olevien opiskelijoiden vahvuuksia tavoitteiden saavuttamisessa, ryhmäyttää ja innostaa, huolehtii osaltaan yhdessä luotujen pelisääntöjen noudattamisesta, sovittelee ristiriitoja, tukee motivaatiota, lohduttaa ja auttaa oppimaan pieleen menneistä asioista.


Työpaikalla opettaja osaa kartoittaa, mitä tutkinnon perusteiden mukaista osaamista siellä voi hankkia. Hän myös osaa ohjata tietoturvallisesti etänä työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja perehdyttää työelämän väen ohjaamiseen ja osaamisen arviointiin.

Kiltaope on vankkumaton ammattilainen, joka haluaa opettajuuden ohessa pysyä mukana oman alansa kehityksessä. Hän tietää tarvitsevansa sekä pedagogista osaamista että oman alansa substanssiosaamista. Kiltaope ymmärtää muuttuvaa yhteiskuntaa ja sen alati kehittyviä tarpeita ja osaa soveltaa tietämystään opiskelijoiden arkeen.

Hyvän kiltaopen tunnistaa mm. seuraavista asioista:

 • Hyödyntää vertaisoppimista, tiimioppimista ja/tai ammatillisia opiskelijatutoreita oppimisympäristöissä.
   

 • Tuntee oman tiiminsä ja huolehtii positiivisesta työilmapiiristä.
   

 • Tuntee hyvin oman alansa tutkinnon perusteet ja tutkinnon muodostumisen ja käyttää niitä yksilöllisten opintopolkujen muodostamisessa ja HOKSaamisessa.
   

 • Perehdyttää opiskelijat, vanhemmat ja yhteistyökumppanit kiltamaiseen toimintaan.
   

 • Verkostoituu oman alansa asiantuntijoiden, työelämän ja muiden kiltaopettajien kanssa.
   

 • Hyödyntää monipuolisesti ja innostavasti digitaalisuuden mahdollisuuksia ja käyttää avoimia oppimisympäristöjä.
   

 • Hyödyntää yrittäjämäisiä toimintatapoja oppimisympäristöissä sekä rohkaisee yrittäjyyden kokeiluihin.
   

 • Kannustaa ja tsemppaa opiskelijoita kohti onnistuneita oppimiskokemuksia.
   

 • Toimii aktiivisesti ja rakentavasti vuorovaikutuksessa eri toimijoiden ja tahojen kanssa.
   

 • Rakentaa ja kehittää oman alansa avoimia oppimistöjä, menetelmiä ja oppimisaineistoja.

Mistä lähteä liikkeelle? Oman opettajuuden tai oman tiimin opettajuuden muutos ei tapahdu yhdessä yössä. Opettajien Kiltakoulut-valmennuksissa olemme suositelleet aloittamaan omista ja tiimin vahvuuksista.

Kiltaopen osaamismerkkejä voi suorittaa aikaan ja paikkaan sitomattomasti omaan tahtiin. Kiltaopeksi oppiminen kannattaa ammatillisen koulutuksen reformin hengessä tehdä omaa päivittäistä työtään kehittäen. Usein oppimista
edistää itselle laadittu aikataulu. 

Yksilölliset polut vaativat varsin varhaisessa vaiheessa, että opettaja tuntee oman alansa tutkinnon perusteet paremmin kuin omat taskunsa. Näin on mahdollista poluttaa opiskelija hänelle soveltuvinta reittiä oppilaitoksessa ja työpaikalla järjestettävän koulutuksen avulla ammattilaiseksi. Roolin vaihto opettajasta valmentajaksi kannattaa tehdä aina, kun havaitsee opiskelijan osaamisen alkavan kantaa. Kiltaope osaa antaa tilaa ja aikaa opiskelijan oppimiselle sekä kannustaa häntä positiivisen asenteensa kautta.

Yksin puurtaminen ei vie pitkälle, joten oman alan opettajat, kumppanit ja sidosryhmät tuovat uutta näkemystä ja kiltaopet ovat usein oman alansa innokkaita kehittäjiä. Kiltakoulut-verkostossa pääsee mukaan vilkkaisiin keskusteluihin opettajuudesta erilaisilla aloilla.

Kiltaopen käsikirja
bottom of page