top of page

Kiltaopen peda-osaamismerkit

Kiltakoulut on yhdistelmä työelämän kaltaisia, yhteishenkeä, motivaatiota ja opiskelijoiden aktiivisuutta kannustavia pedagogisia toimintamalleja. Kun ilmapiiri on kunnossa ja opiskelijalla itsellään vastuu töiden valmistumisesta aikataulussa, oppiminen on mahdollista, eikä opettajakaan uuvu asiakkaalta tulevan paineen vuoksi. Aikataulut ovat alkuun työelämää väljemmät, jotta reflektoinnille ja työn tuoksinassa tehdyistä havainnoista keskustelemiselle jää aikaa. Omien töiden näkyminen asiakkaille ja erilaisissa tapahtumissa parantaa motivaatiota ja saa aikaan tervettä ammattiylpeyttä. Motivaatiota voidaan myös kasvattaa sopivissa kohdissa olevien pelillistysten avulla. Eri alojen killat toimivat hyvin eri tavoin, jotta kunkin alan ominaispiirteet tulevat huomioiduksi.

Johdon tuki on erittäin tärkeää uusien toimintamallien käyttöönotossa. Moni asia vaatii rakenteellisia järjestelyjä toimiakseen optimaalisesti. Työskentely helpottuu kun opetushenkilöstöllä ja johdolla on yhteinen ymmärrys ja yhteiset tavoitteet opiskelijan osaamisen kasvattamiseksi. Tällöin johto voi antaa opetushenkilöstölle mahdollisimman paljon vastuuta ja valtaa opetuksen käytännön järjestelyissä.

Eri alojen esimerkkejä kannattaa tutkailla killoittain. Opettajat, opiskelijat ja oppilaitosjohto ovat lämpimästi tervetulleita
tutustumaan toimiviin kiltoihin.

Kiltaopen merkkejä kannattaa hyödyntää myös tiimin osaamisen varmistamisessa. Kaikkien opettajien on mahdoton olla superosaajia kaikilla opettajuuden osa-alueilla, joten kunkin tiimin jäsenen kannattaa hyödyntää vahvuuksiaan ja tehdä yhteistyötämuiden tiimin jäsenten kanssa.

Merkit ovat nyt auki! Ilmoitathan Kiltakoulut-verkostolle, jos havaitset virheitä.

Tutkinnon perusteet

Opetushenkilöstö tuntee tutkinnon perusteet, tutkinnon muodostumisen, ammattitaitovaatimukset ja arviointikriteerit.

Ammattietiikka

Miten ammattietiikka näkyy työssäsi? Miten käytät omaa osaamistasi opiskelijan parhaaksi?

Pystyvyyden tunteen tukeminen

Miten opetushenkilöstönne tukee opiskelijoiden pystyvyyden tunnetta?

Virheistä oppiminen

Miten virheiden tekemistä hyödynnetään oppimisympäristössänne oppimisen tukena?

Opiskelijoiden vastuuttaminen

Miten opiskelijoiden vastuuttamista tuetaan oppimisympäristtössänne?

Vertaisoppiminen ja opiskelijatutortoiminta

Miten vertaisoppiminen ja ammatillinen opiskelijatutortoiminta toteutetaan oppimisympäristössänne?

Yrittäjämäinen asenne

Miten oppimisympäristönne tukee opiskelijoiden yrittäjämäistä asennetta työntekoon ja oppimiseen?

Asiakas- ja projektityöt

Miten asiakastöitä ja projektitöitä käytetään oppimisympäristössäsi oppimisen tukena?

Ammattiylpeyden luominen

Miten opiskelijoille luodaan ammattiylpeyttä ja arvostusta omaa osaamista kohtaan? Miten opiskelijoiden osaaminen tehdään näkyväksi messuilla, tapahtumissa ja kilpailuissa?

Yhteiset tutkinnonosat

Miten yhteiset tutkinnon osat on integroitu oppimisympäristössänne ammatilliseen osaamiseen?

Please reload

bottom of page